Decouvrez les tehilim Psaumes, Psaumes du roi David avec leurs traductions les phonetiques des chaines de tehilim

les tehilim en phonetique

aller au • le tehilim 60 en hebreu avec voyelle
 • le tehilim 60 en hebreu sans voyelle
 • le tehilim 60 en phonetique
 • le tehilim 60 en image
 • le tehilim 60 en musique
 • le tehilim 60 en video

 • le tehilim 60 traduit en francais
 • le tehilim 60 commenté
 • le rachi sur le tehilim 60
 • le malbim sur le tehilim 60

 • tout sur le tehilim 60
 • phonetique du tehilim 60


  60:1 --LINE MISSING--60:2 behatsotho eth aram naharayimveeth-aram tsobhâh vayyâshâbh yoâbh vayyakh eth-edhom beghêy-melachshenêym `âsâr âleph60:3 elohiym zenachtânu pheratstânu ânaphtâ teshobhêbhlânu60:4 hir`ashtâh erets petsamtâh rephâh shebhâreyhâ khiy-mâthâh60:5 hiriythâh `ammekha qâshâh hishqiythânu yayin tar`êlâh60:6 nâthattâhliyrêeykha nês lehithnosês mippenêy qosheth selâh60:7 lema`an yêchâltsunyedhiydheykha hoshiy`âh yemiynkha va`anênu [va][`anêniy]60:8 elohiymdibber beqodhsho e`lozâh achalleqâh shekhem ve`êmeq sukkothamaddêdh60:9 liy ghil`âdh veliy menasheh veephrayim mâ`oz roshiyyehudhâh mechoqeqiy60:10 moâbh siyr rachtsiy `al-edhom ashliykh na`aliy`âlay pelesheth hithro`â`iy60:11 miy yobhilêniy `iyr mâtsor miy nâchaniy.`adh-edhom60:12 halo-attâh elohiym zenachtânu velo-thêtsê elohiymbetsibhothêynu60:13 hâbhâh-lânu `ezrâth mitsâr veshâv teshu`ath âdhâm60:14 bêlohiym na`aseh-châyil vehu yâbhus tsârêynu
  mod modification


  Les fetes juives - les tehilims - les psaumes - explications - cours - videos - musiques - films
  Partager sur facebook


  - tout savoir sur... -  Horaire de chabate

 • Debut : 16:43
 • Sortie : 17:56


 • les derniers events
  la suite...

  Forum - Contact - logo cree et recommande pour nefech tehilim par Yael ATTIA  psaume tehilim