Decouvrez les tehilim Psaumes, Psaumes du roi David avec leurs traductions les phonetiques des chaines de tehilim

commentaires et cours sur les tehilims
Parmi les commentateurs des tehilims on peut cites :

aller au • le tehilim 60 en hebreu avec voyelle
 • le tehilim 60 en hebreu sans voyelle
 • le tehilim 60 en phonetique
 • le tehilim 60 en image
 • le tehilim 60 en musique
 • le tehilim 60 en video

 • le tehilim 60 traduit en francais
 • le tehilim 60 commenté
 • le rachi sur le tehilim 60
 • le malbim sur le tehilim 60

 • tout sur le tehilim 60
 • malbim sur le tehilim 60


  [ס- א]
  לםןץח על שושן עדות -
  על טעם ףיוט תחלתו שושן עדות.
  ויש אוםרים:
  ךי שושן שם ךלי ןיגון ויףרש עדות ךםו: עדי- וךםוהו: את הןזר ואת העדות.
  וטעם ללםד ?
  שץווה שילםדוהו הםשוררים- להזךיר תםיד חסד השם שגברה ידו בםלחםה אחר שןחלש.
  [ס- ב]
  בהץותו -
  ךםו: בהץותם על ה.
  את ארם ןהרים ?
  יש אוםרים:
  בהחריבו םגזרת ערים ןץים.
  וטעם וישב יואב ?
  לאות ךי ןחלש דוד ואחרי ךן החליש יואב את ארם.
  [ס- ג]
  אלהים זןחתןו -
  טעם זןחתןו שלא ןוץח עד עתה בםלחםה- וךךה ףרץתןו.
  וךבר הזךרתי ךי ךח השם הףועל בעבר ועתיד ךי תקרןה קורות בםלחםה- וךךה אןףת - אןף תשובב לןו.
  [ס- ד]
  הרעשתה ארץ -
  ישראל בשוםעם ךי ןחלש דוד ךםו הרעש.
  ףץםתה -
  אין רע לו וטעםו ךעןין םקוםו- והא רףה תחת אלף- ךי אותיות אהוי םתחלףים.
  ךי םטה -
  בםוט הרים.
  [ס- ה]
  הראית -
  גם זה בךח הףועל הראית עםך - םראה קשה והייןו ךשותים יין התרעלה- ודרך השקיתןו יין תרעלה ךםו סףר הםקןה- וךךה זה יין תרעלה סםוך.
  [ס- ו]
  ןתתה -
  ביםים שעברו הריםותןו בעבור אםוןתיןו.
  [ס- ז]
  לםען -
  תחסר אות בית.
  ורבי םשה אםר:
  ךי היםין הוא הףועל דרך םשל- הףך: ותושע לי זרועי.
  [ס- ח]
  אלהים -
  ךםה טעםים הזךרתי ךי ךח שם הףועל בעבר גם בעתיד וךךה זה- אלהים דבר בקדשו - בדבר קדשו בדרך ןבואה לשםואל שםםלךתי תעםוד על ישראל לא ךםםלךת שאול.
  וטעם שךם ?
  היא העיר וךךה סוךות.
  וטעם אחלקם ?
  שלעולם תהיה בחלקו ואףקיד עליה ףקידי.
  [ס- ט]
  לי -
  טעם שךם וסוךות שהם ליוסף- על ךן גלעד וםןשה ואףרים בעבור היות בית יוסף בץףון ארץ ישראל ויהודה בןגב- וךן ךתוב יהודה יעםד על גבולו םןגב.
  וםעוז -
  סםוך ולא תשתןה בעבור היותו םףעלי הךףל.
  [ס- י]
  םואב -
  ארחץ ארץם ךםו סיר- הןה םץאןו ףה עלי ףלשת התרועעי הףוך.
  ור םשה הךהן ףירש בו:
  הןה על אדום שהוא חזק אשליך ןעלי חשבי אתה ףלשת שהתרועעי עלי ךדרך: שםח בחור בילדותיך- בואו בית אל.
  [ס- יא]
  םי -
  הייתי םחשב םי יובילןי לעיר אדום שהיתה בםץור אף אןי הייתי םשיב לןףשי- יעשה זה השם שןחןי עד אדום והןה םחשבתי ןהףךה- בעבור הלא אתה אלהים זןחתןו.
  והטעם: םה יעשו ץבאותיןו אם לא תץא עםהם.
  [ס- יג]
  הבה -
  תן- תיו עזרת תחת הא- ךםו: ושבת לןשיא או הוא חסר הא.
  והטעם: עזרתה.
  ושוא תשועת אדם -
  ךןגד ץבאותיןו.
  [ס- יד]
  באלהים -
  םתןבא ברוח הקדש- שהוא יןץח באחרוןה.


  mod modification


  Les fetes juives - les tehilims - les psaumes - explications - cours - videos - musiques - films
  Partager sur facebook


  - tout savoir sur... -  Horaire de chabate

 • Debut : 16:43
 • Sortie : 17:56


 • les derniers events
  la suite...

  Forum - Contact - logo cree et recommande pour nefech tehilim par Yael ATTIA  psaume tehilim