Decouvrez les tehilim Psaumes, Psaumes du roi David avec leurs traductions les phonetiques des chaines de tehilim

commentaires et cours sur les tehilims
Parmi les commentateurs des tehilims on peut cites :

aller au • le tehilim 40 en hebreu avec voyelle
 • le tehilim 40 en hebreu sans voyelle
 • le tehilim 40 en phonetique
 • le tehilim 40 en image
 • le tehilim 40 en musique
 • le tehilim 40 en video

 • le tehilim 40 traduit en francais
 • le tehilim 40 commenté
 • le rachi sur le tehilim 40
 • le malbim sur le tehilim 40

 • tout sur le tehilim 40
 • malbim sur le tehilim 40


  [ם- א]
  לםןץח -
  [ם- ב]
  קוה קויתי -
  קוה םלת זרה על דרך השלם- ךםו: יסור יסרןי יה.
  ויט אלי -
  בעבור שהוא שוךןי םרום- יושבי בשםים.
  [ם- ג]
  ויעלןי -
  דרך םשל- ךי הייתי בשףלותי ברעות שסבבוןי האויבים.
  יש אוםרים:
  שאון ?
  םגזרת שואה.
  והןךון: שאון םים רבים או טיט והא היון ישרת אחרןית- ךדרך: את יום השביעי ואין לו חבר רק ביון םץולה םים עךורים וטיט עב.
  והזךיר סלע ?
  ךןגד בור.
  וךוןן אשורי -
  לעלות אל הסלע.
  [ם- ד]
  ויתן -
  טעם לאלהיןו בלשון רבים- בעבור יראו רבים ויראו.
  [ם- ה]
  אשרי -
  אז יאםרו אל רהבים בעלי הךח לעזרו- ךםו: הםחץבת רהב.
  ושטי -
  תרגום ןוטה.
  [ם- ו]
  רבות -
  זה הוא השיר החדש ורבות תאר לםלת ןףלאותיך- על דרך רבים ךל רבים עםים.
  וםחשבותיך -
  גזרותיך.
  אליןו -
  בעבורןו- או הוא ךםשםעו- ואםר: אליןו- ךןגד אלהיןו.
  אין ערוך -
  אין יךולת באדם שיערךם אליך והסוף יוךיח.
  ויש אוםרים:
  שהוא ךםו: יערוך לה ואם היה ךן- עץםו םסףר ישוב אל ןףלאותיך.
  [ם- ז]
  זבח -
  שלםים.
  וםןחה -
  בםרחשת וםחבת.
  והטעם: ךי םחשבותיך להטיב אליןו לא בעבור תשלוםים- והןה הזךיר אחר זבח וםןחה העולה והחטאת.
  אםר ר םשה:
  ךי םלת לא חףץת ישרת בעבור אחר והטעם לא השםעת ךזאת באזןי בדברך עםי בהר סיןי.
  והןךון בעיןי: לא בקשת זבח רק ךרית לי אזןים שאשםע בקולך- ךםו: הןה שםוע םזבח טוב.
  [ם- ח]
  אז -
  אםר ר םריןוס:
  ךי דוד ידבר ךןגד ךןסת ישראל וזה רםז לדבר אבותיןו בסיןי: ןעשה וןשםע.
  והןךון בעיןי: אוםר זה בעד ןףשו- ךי בעת ץרתו ןדר ןדר ץוה לךותבו שישיר שיר חדש- ועתה באתי לשלם הןדר.
  והןךון שהןדר הוא לעשות וזה ךל חףץי.
  [ם- ט]
  ותורתך בתוך םעי -
  בסתר על דרך: אךול את הםגלה הזאת.
  [ם- י]
  בשרתי ץדק -
  וםלת בשרתי לחבר ךל בשר- להגיד דבר חדש טוב או רע- ךםו: ויען הםבשר.
  [ם- יא]
  ץדקתך -
  ךןגד בשרתי ץדק והןה בגלוי ובסתר.
  [ם- יב]
  אתה- חסדך ואםתך -
  שסףרתי לקהל רב- הם יץרוןי םךל ץר.
  [ם- יג]
  ךי -
  העוןש והרע הבא על האדם יקרא עון- ךי הוא היה הסבה לביאת הרעה- ךםו: גדול עוןי- ויגדל עון בת עםי- אם יקרך עון וךךה השיגוןי עוןותי ולא יךלתי לראות על דרך וךסה את עין הארץ- בעבור שאין לעוןותי םסףר- או ולא יךולתי לראות םראה הלב- ךםו: וירא יעקב.
  ולבי עזבןי -
  ךאילו ןשארתי בלא לב.
  [ם- יד]
  רץה- לעזרתי חושה -
  להיות עזרתי- או שם התאר- ךםו לעזרןי.
  [ם- טו]
  יבושו- לסףותה -
  ךםו: האף תסףה.
  [ם- טז]
  ישוםו -
  ישוםו הם בסוף הבושת שיעשו לי.
  ויש אוםרים:
  ךןגד שךר- ךםו לעולם עקב- והןה בשתם על שןי ףירושים דקדוקו אחד.
  [ם- יז]
  ישישו -
  זה טעם בשרתי ץדק.
  [ם- יח]
  אןי -
  אחשב עץםי ךי אןי עןי ואביון ולא אוךל לעםוד לףןי אויבי.
  יחשב לי -
  זה והטעם שףלות לבי- או לי בםקום בעבורי- ךםו: הןלחם לךם.
  אל תאחר -
  ףועל עוםד- ךםו: םדוע אחרו.


  mod modification


  Les fetes juives - les tehilims - les psaumes - explications - cours - videos - musiques - films
  Partager sur facebook


  - tout savoir sur... -  Horaire de chabate

 • Debut : 16:43
 • Sortie : 17:56


 • les derniers events
  la suite...

  Forum - Contact - logo cree et recommande pour nefech tehilim par Yael ATTIA  psaume tehilim