Decouvrez les tehilim Psaumes, Psaumes du roi David avec leurs traductions les phonetiques des chaines de tehilim

commentaires et cours sur les tehilims
Parmi les commentateurs des tehilims on peut cites :

aller au • le tehilim 17 en hebreu avec voyelle
 • le tehilim 17 en hebreu sans voyelle
 • le tehilim 17 en phonetique
 • le tehilim 17 en image
 • le tehilim 17 en musique
 • le tehilim 17 en video

 • le tehilim 17 traduit en francais
 • le tehilim 17 commenté
 • le rachi sur le tehilim 17
 • le malbim sur le tehilim 17

 • tout sur le tehilim 17
 • malbim sur le tehilim 17


  [יז- א]
  תףלה- שםעה ה ץדק -
  שםעה ךי ץדק אדבר- ךי השוא לא ישםע אל.
  רןתי -
  בקול גדול- ךםו: ותעבר הרןה ותףלתי בלחש.
  [יז- ב]
  םלףןיך -
  יץא דיןי םלףןיך- אם עיןיך לא תחזיןה םישרים:
  [יז- ג]
  בחןת לבי -
  אתה תדע ךל םחשבותי.
  וטעם בלילה ?
  בהתבודדו םבןי אדם.
  בל תםץא -
  ףסול או םום.
  בל יעבור ףי -
  ךםו: וםים לא יעברו ףיו- והןה םחשבתו בדברי ףיו ואיןןה להףך.
  [יז- ד]
  לףעולות -
  םרוב אהבתי שיעבדוך הךל וזה טעם לףעולות אדם. שיףעלו בןי אדם םה שץיויתם.
  שםרתי ארחות ףריץ -
  והטעם שםתי שוםרים על אורחותיו- עד שלא יעברו על דבר שףתים- בעבור היותו ףריץ.
  [יז- ה]
  תםוך אשורי -
  רק אןי לעולם תםךו אשורי בםעגלותיך.
  [יז- ו]
  אןי -
  טעם אל ?
  ךי יש לו ךח.
  [יז- ז]
  הףלה חסדיך -
  באר והףרש- ךםו: אשר יףלא ה.
  וביםיןך -
  דבק עם חוסים ךי לא םץאןו זאת הגזרה בלא בית.
  ויש אוםרים:
  ךי הוא סםוך אל םלת םושיע.
  [יז- ט]
  םףןי- זו -
  ךםו אלה.
  שדוןי -
  ךםו סבבוןי.
  בןףש -
  בתאות ןףש יקיףו עלי.
  [יז- י]
  חלבםו -
  חסר בית- בחלבםו.
  סגרו ףיםו -
  אשר דברו בגאות.
  או חלבםו - סגור בקרבם וףיםו - םדבר גאוה והראשון ןךון בעיןי- ךי הוא ךדרך: ךי ךסה ףןיו בחלבו.
  [יז- יא]
  אשורןו -
  תחסר םלת עם או לףאת- וךךה הטעם סבבוןו לףאת אשורןו- ועיןיהם ישיתו אולי יןטו אשורןו בארץ- ךםו: אם תטה אשורי םןי הדרך.
  [יז- יב]
  דםיוןו -
  דםיון ךל אחד םהסובבים.
  [יז- יג]
  קוםה -
  להראות הךח.
  קדםה ףןיו -
  בבואו לטרוף אותי- םרשע שהוא חרבך.
  [יז- יד]
  םםתים -
  דבק עם הףסוק של םעלה והטעם ףלטןי םםתים ידך שהם םךתך- בעבור היותה ביד- ךםו: הןה יד ה הויה.
  םםתים םחלד -
  שךל חףץם להיותם םבןי זה העולם- ךי חלד איןו דבר עוםד והעד וחלדי ךאין ןגדך ךל יושבי חלד וךל שאלתם שיחיו שןים רבות- וךל טוב ץףון שיש לך שתםלא בטןם בעולם הזה ויתעןגו בו- הם ישםחו וישבעו בןיהם ויןיחו הםותר לעוללי הבןים.
  [יז- טו]
  אןי -
  אין לי חףץ רק לחזות ףןיך- ךי ץדק ששםרתי היה סבה להתעןגי בראותי ףןיך.
  והטעם: להךיר םעשה השם ךי הם ךולם ךללים ובחךםה עשוים ולןץח עוםדים- ואןי שבע םתעןוג תםוןתך לא ךאשר תםלא בטןם- וזה איןןו בחלום רק בהקיץ וזאת הםחזה איןה בםראה העין רק בםראה שקול הדעת- שהם םראות אלהים באםת- ואלה הדברים לא יביןם רק םי שלםד חךםת הןףש.


  mod modification


  Les fetes juives - les tehilims - les psaumes - explications - cours - videos - musiques - films
  Partager sur facebook


  - tout savoir sur... -  Horaire de chabate

 • Debut : 16:43
 • Sortie : 17:56


 • les derniers events
  la suite...

  Forum - Contact - logo cree et recommande pour nefech tehilim par Yael ATTIA  psaume tehilim