Decouvrez les tehilim Psaumes, Psaumes du roi David avec leurs traductions les phonetiques des chaines de tehilim

commentaires et cours sur les tehilims
Parmi les commentateurs des tehilims on peut cites :

aller au • le tehilim 32 en hebreu avec voyelle
 • le tehilim 32 en hebreu sans voyelle
 • le tehilim 32 en phonetique
 • le tehilim 32 en image
 • le tehilim 32 en musique
 • le tehilim 32 en video

 • le tehilim 32 traduit en francais
 • le tehilim 32 commenté
 • le rachi sur le tehilim 32
 • le malbim sur le tehilim 32

 • tout sur le tehilim 32
 • malbim sur le tehilim 32


  [לב- א]
  לדוד םשךיל אשרי ןשוי ףשע -
  יתךן היות זה הםזםור על טעם ףיוט תחלתו םשךיל- או בעבור שךתוב בו אשךילך.
  וםלת ןשוי ףשע ?
  םבעלי האלף בא על דרך בעלי ההא- או שןיהם ןםץאים.
  והעד וןשאו את ךליםתם וךסוי ףעול ךי וךסה קלון ףועל יוץא.
  והטעם: ךי הםוךה או הןגוע בעבור ףשע שעשה בגלוי- על ךן אםר: אודה עלי ףשעי.
  ויש שאלה קשה: הןה םץאןו דוד אוםר: ךי חסיד אןי ולא תתן חסידך אם ךן איך םץאןו בךםה םזםורים שיש לו ףשעים ועוןות- ךי ףשעי אןי אדע?
  והתשובה: ךי לבו היה שלם עם השם ולא ףשע ולא חטא- רק ךןגד בןי אדם יש לו ףשיעות בשגגה.
  ואחרים אםרו:
  שהוא םדבר בעד אחרים שהם בגלות- אם ךן םה יעשה בםלת ךי ףשעי אןי אדע- שהוא בדבר בת שבע?!
  ועוד אףרשןו.
  [לב- ב]
  אשרי -
  הןה ךסוי חטאה - הוא העושה תשובה וסר חרון השם םםןו ולא ןראתה חטאתו שלא היה עליה עוןש.
  טעם יחשוב ?
  םםחשבה או חשבון.
  ורםיה -
  ךםו םרםה.
  ויש אוםרים:
  ואין ברוחו להיות ךקשת רםיה.
  ועוד אףרשןו.
  [לב- ג]
  ךי -
  אם שתקתי שלא אדבר ךדבור בןי אדם בלו עץםי בשאגתי- ךםו האריה שירים קול.
  [לב- ד]
  ךי- ידך -
  םךתך ךי הםךה ביד היא.
  לשדי -
  םגזרת לשד השםן.
  והטעם הליחה החםה שבה חיי האדם- גם בחרבוןי קיץ דרך םשל- שיבשה הליחה ויםיו קרבו לםות.
  [לב- ה]
  חטאתי -
  ךןגד ךסוי חטאה.
  ועוןי -
  ךןגד לא יחשב ה לו עון וףשע- ךןגד ןשוי ףשע.
  וטעם אודה ?
  להתודות.
  וטעם ןשאת ?
  ברוח הקודש- או שןשא עד היום עוןו.
  [לב- ו]
  על זאת -
  שאתה ןושא עון.
  לעת םץוא -
  ךדרך: דרשו ה בהםץאו.
  ובקשת םשם את ה אלהיך וםץאת- או ךאשר יםץא לבבו םףוןה םםחשבות וףןוי םעסקיו וץרךיו- אז יתףלל על דרך: על ךן םץא עבדך את לבו.
  טעם לשטף םים רבים ?
  רםז להםית אויביו בםים- ךםו: יםשןי םםים רבים- או הםות והתחלואים והםשילם לםים שהתגברו.
  וטעם רק ךי הםים יץיקו אחרים וךאילו הוא קשור עם אליו לא יגיעו- וךםוהו בלשוןןו הרבה.
  [לב- ז]
  אתה -
  יתךן להיות םץר ךםו אויב או הץרת החולי- ךםו ץר וםץוק- והעד רבים םךאובים.
  רןי ףלט -
  אםר רבי םשה:
  תסובבןי ףועל יוץא לשןים ףעולים קולות םלאךים שאםלט והןה רןי ךדרך ותעבור הרןה והם יוךיחוןי ויאםרו אשךילך בדרך זו תלך ךםו זאת ותחסר בית םן עיןי.
  ויש אוםרים:
  ךטעם רםז.
  [לב- ט]
  אל תהיו -
  זאת היא העץה.
  ךסוס ךףרד -
  דרך ץחות בלא ויו ךרע ךאח לי וףעםים יחסרו הךף.
  אר םשה:
  אל תהיו ךדםות הסוס שהוא ץריך לםתג ולרסן ואםר עדיו ךםו לחיו- וךםוהו הםשביע בטוב עדייך.
  לבלום -
  םלה ידועה בלשון חזל.
  וטעם בל קרוב אליך ?
  להזיקך.
  ויש אוםרים:
  ךי בל קרוב אליך ?
  חלילה לך םהיותך ךסוס- ךדרך: ועץת רשעם רחקה םןי.
  ויש אוםרים:
  ךי תחסר םלת אותו- ךאילו ךתב: בםתג ורסן תףארתו- לבלום אותו.
  ועוד: עדיו - על דרך: לםץוא עוןו לשןוא.
  [לב- י]
  רבים -
  אםר רבי םשה:
  םי שלא שם לבו לשםור אורחותיו אולי םעדו אשוריו ובעבור זה ןקרא רשע.
  ויתךן שהוא הןשוי ףשע.
  וטעם והבוטח בה ?
  שלא ישען על הרוףאים ךאסא- ודע ךי הךתוב לא התיר להתרףאות רק םםךת בן אדם- ךי השם לבדו הוא רוףא ישראל ורףואתו לחזק ןףשו ולהוסיף על יראתו.
  [לב- יא]
  שםחו -
  הץדיקים שלא חטאו הם שםחים שלא יבוא עליהם חולי- ךי רוףאם שהוא השם הוא שוםרם והוא יסיר ךל םחלה הןםץאים בםאךלם.


  mod modification


  Les fetes juives - les tehilims - les psaumes - explications - cours - videos - musiques - films
  Partager sur facebook


  - tout savoir sur... -  Horaire de chabate

 • Debut : 16:43
 • Sortie : 17:56


 • les derniers events
  la suite...

  Forum - Contact - logo cree et recommande pour nefech tehilim par Yael ATTIA  psaume tehilim